Psycholoog Leiden

Praktijk van Sonja Schalken
bg

Privacyregelement

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (jouw huisarts bijvoorbeeld)

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in jouw cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard. Dit is conform de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
  • de kosten van het consult

Aandacht voor hygiëne

In mijn praktijkruimte werk ik veel op de grond. Met het oog op hygiëne zal ik je vragen om je schoenen uit te doen. Het is fijn als je zelf eventueel extra sokken of sloffen meeneemt als je voor een sessie of intake komt.

Meer weten?

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Of zijn er soms andere, praktische zaken die je wilt bespreken? Neem dan contact met mij op.

~ opgesteld in november 2021

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen